Aangifte personenbelasting 2018

06.05.2018

De aangifte in de PB is geregionaliseerd. Er zijn nu drie verschillende versies. Eén voor elk gewest. Het verschil zit vooral in de vakken voor woonfiscaliteit en belastingverminderingen. Wij gaan in vogelvlucht over de nieuwigheden van dit jaar.

Aangifte per gewest

Bijzonder is dat er vanaf dit jaar niet één maar drie aangiftes zijn. Eén per gewest. Sinds de gedeeltelijke regionalisering van de personenbelasting leggen de gewesten hun eigen accenten. Vooral voor de woonfiscaliteit is dat opvallend. Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben elk hun eigen regels uitgewerkt. Tot vorig jaar stond dit allemaal in één aangifte. Met veel codes tot gevolg. En voetnoten om toe te lichten welke code voor welk gewest geldt.
Daar komt nu een einde aan. Door de regionalisering van de aangifte. In elke aangifte staan nu enkel nog de codes die voor dat gewest nodig zijn. U vindt de chèque habitat dus niet terug in de Vlaamse of Brusselse aangifte. En in de Waalse en Brusselse aangifte staat er geen code voor de geïntegreerde Vlaamse woonbonus.

Persoonlijke gegevens

Of u nu alleenstaand bent, uit de echt gescheiden of van tafel en bed gescheiden, dat geeft u vanaf nu allemaal aan in één en dezelfde code. Ook gehuwden en wettelijk samenwonenden kruisen vanaf dit aanslagjaar dezelfde code aan.

Alleenstaanden met kinderen ten laste krijgen vanaf dit jaar extra fiscale voordelen. Zij moeten een nieuwe code (1101-63) invullen.

Ook nieuw is code 1199-62 voor mensen die in de loop van 2017 in België zijn komen wonen en rijksinwoner zijn geworden. Omdat deze belastingplichtigen maar recht hebben op fiscale voordelen voor de periode dat ze rijksinwoner zijn, moeten ze aangeven hoeveel maanden ze in België hebben gewoond.

Wedden en lonen (vak IV) en bezoldigingen van bedrijfsleider (vak XVII)

Aandelenopties worden niet langer apart vermeld, maar mogen gewoon worden ingevuld bij  code 1250-11 (loon van werknemers) of code 1400-55/2400-25 (bezoldiging van bedrijfsleiders).

Bij de brugpensioenen (officieel: werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag) zijn er enkele codes toegevoegd. Vanaf dit jaar kunnen ook achterstallen (uit 2016) er deel van uitmaken. Die achterstallen krijgen een aparte code.

Pensioenen (vak V)

De anticipatieve heffing van 1 % per jaar tussen 2015 en 2019 op pensioensparen was aanvankelijk een verrekenbare maar niet terugbetaalbare bedrijfsvoorheffing. Vanaf dit jaar wordt dat een gewone bedrijfsvoorheffing die wel terugbetaalbaar is. Het bedrag komt daardoor onder de normale code 1225-36/2225-06.

Inkomsten van kapitalen en roerende goederen (vak VII)

Dividenden van erkende coöperatieve vennootschapen waarop geen roerende voorheffing is ingehouden en de interesten en dividenden van erkende vennootschappen met een sociaal oogmerk (waarvoor een vrijstelling van 190 euro geldt) geeft u vanaf nu aan bij de  andere inkomsten zonder roerende voorheffing. Hierdoor verdwijnen er twaalf rubrieken.

Interesten, kapitaalaflossingen voor uw woning (vak IX)

In dit vak valt de regionalisering het meest op. Het vak bestaat uit twee luiken. Luik 1 bevat de gewestelijke codes voor de eigen woning en verschilt voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Het voordeel hiervan is dat de voetnoten die moesten uitleggen welke code voor welk gewest moest worden ingevuld, niet meer nodig zijn.

Luik 2 bevat de federale codes en is in alle gewesten hetzelfde. Deze codes zijn van belang voor wie een fiscaal voordeel wil voor een niet-eigen woning (bv. een woning waar u niet zelf woont).

Belastingverminderingen (vak X) en belastingkredieten (vak XI)

Ook vak X wordt opgesplitst in twee delen. Deel 1 in drie versies voor de belastingverminderingen die u krijgt van het gewest waar u woont. Deel 2 voor de federale belastingverminderingen.

In het vak voor de belastingkredieten vindt u in Wallonië de Coup de pouce-lening terug, en in Vlaanderen de winwinlening. Brussel kent zo'n gelijkaardig fiscaal voordeel niet. Daarom is dit vak in Brussel leeg.

Diverse inkomsten (vak XVI)

De speculatiebelasting is afgeschaft en de daarbij horende codes 1182-79/2182-49 en 1183-78/2183-48 zijn geschrapt.

In dit vak komen er echter ook nieuwe codes bij voor inkomsten uit de deeleconomie voor zover die lager zijn dan 5.100 euro: codes 1460-92/2460-62 en 1461-91/2461-61.

Deadlines

De deadlines zijn:

aangifte op papier: 29 juni 2018

aangifte via Tax-on-web: 12 juli 2018

aangifte via mandataris: 25 oktober 2018

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies