Nieuw subsidie-instrument voor Vlaamse kmo's met groeiambities

10.07.2016

Vlaamse kmo’s kunnen sinds kort een beroep doen op de vereenvoudigde kmo-portefeuille. Die bevat nog 2 pijlers: opleiding en advies. Maar naast de vereenvoudigde kmo-portefeuille is er ook een nieuw subsidie-instrument: de kmo-groeisubsidie voor bedrijven met groeiambities.

Steun voor kmo-groeitrajecten

Waar de kmo-portefeuille zich vooral richt op advies voor kwaliteitsverbetering binnen het bedrijf, kijkt de kmo-groeisubsidie naar bedrijven met concrete groeidoelstellingen. Die groeidoelstellingen kunnen betrekking hebben op:

transformatie: een wijziging van een bestaand businessmodel;

innovatie: de ontwikkeling van een innovatief product;

internationalisering: een stap naar het buitenland.

De kmo-groeisubsidie integreert dus het strategisch advies van de kmo-portefeuille, de pilootprojecten voor strategisch ICT- en personeelsmanagementadvies, de aanwervingspremie voor kennismanagers en de starterstudies van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) in één nieuw instrument.

De steun wordt geboden voor het verwerven van de benodigde kennis gericht op groei. Voor het verwerven van die kennis kan de kmo een strategisch profiel aanwerven en/of met een externe dienstverlener samenwerken. Die dienstverleners moeten hiervoor niet erkend of geregistreerd zijn. Het extern advies en/of de nieuwe aanwerving moet wel noodzakelijk en van strategisch belang zijn om het groeitraject uit te voeren.

Kom ik in aanmerking?

U kan een beroep doet op de kmo-groeisubsidie als u aan de volgende voorwaarden voldoet.
Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep met een vestiging in het Vlaams Gewest.
Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm. De tijdelijke handelsvennootschap, de feitelijke vereniging, de stille handelsvennootschap en de maatschap (ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid) komen niet in aanmerking.
U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%.
Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit. De NACEBEL-code van uw hoofdactiviteit moet m.a.w. op de lijst met aanvaardbare hoofdactiviteiten staan. Uw hoofdactiviteit is degene die het meeste omzet genereert.

Omvang steun voor aanwerving en consultancy?

De kmo-groeisubsidie wordt uitgekeerd zowel bij het oriëntatie- (voor een recent opgerichte onderneming) of het heroriëntatieproces (voor een bestaande onderneming). De subsidie wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten. De kosten die in aanmerking komen, zijn de kosten voor advies door een dienstverlener of de loonkost van een nieuw aangeworven strategisch profiel, telkens exclusief btw. De ondersteuning bij kmo-groeitrajecten is enkel subsidiabel op voorwaarde dat de in aanmerking komende kosten minimum 20.000 euro bedragen.

Zowel voor de aanwerving van een werknemer als voor het inwinnen van advies van een externe dienstverlener bedraagt de subsidie maximaal 25.000 EUR (in totaal dus maximaal 50.000 euro) per kalenderjaar. Het steunpercentage bedraagt 50% van de in aanmerking komende kosten.

Hoe steun aanvragen?

De subsidieaanvraag dient u in bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het aanvraagformulier is terug te vinden op de website van het agentschap (www.vlaio.be).
Uw subsidieaanvraag wordt beoordeeld door een dossierbehandelaar van het agentschap. Indien uw dossier volledig en ontvankelijk wordt verklaard, wordt u uitgenodigd om uw dossier mondeling toe te lichten. De mondelinge toelichting vindt plaats op vastgelegde tijdsstippen.

De administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt een beslissing over uw aanvraag op basis van het advies van de dossierbehandelaars. U wordt op de hoogte gebracht van de beslissing per post.

Wanneer ontvang ik de steun?

De uitbetaling moet worden aangevraagd via kmo-groeisubsidie@vlaio.be samen met de nodige bewijsstukken.
Ten vroegste bij de start van de prestaties (bewijs via een gedateerde factuur of een ondertekende arbeidsovereenkomst) wordt er een eerste schijf van 50% van de subsidie toegekend. Bij afronding van de ondersteuning of na het eerste werkjaar, volgt de uitbetaling van de tweede schijf. Deze uitbetaling zal gebeuren uiterlijk 24 maanden na de goedkeuring van het subsidiedossier.

De gesubsidieerde prestaties (dus de aanwerving of de adviesprestaties) mogen pas starten op de eerste dag van de maand die volgt op de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: als een subsidieaanvraag op 11 mei 2016 wordt ingediend, dan kunnen de adviesprestaties/arbeidsovereenkomst ten vroegste starten op 1 juni 2016. De subsidie kan dus nooit retroactief worden toegekend.

Er wordt geen subsidie uitbetaald aan ondernemingen die in moeilijkheden zijn, achterstallige schulden hebben bij de RSZ of een procedure hebben lopen waarbij de toegekende steun wordt teruggevorderd.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies